Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 40
Obchodní podmínky || Stavba Plus.cz

tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkèní nabídkaProdejnaKontakty

Klikni
Stavebni firma v Praze
dd

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

  V tìchto obchodních podmínkách jsou vymezeny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v internetových obchodech spoleènosti EPROFI.CZ s.r.o., které jsou pro obì strany závazné.

 2. Objednávka zboží a uzavøení kupní smlouvy

  • Podmínkou pro naplnìní platnosti elektronické objednávky je vyplnìní veškerých pøedepsaných údajù a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláøi. Objednávka je zároveò návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tìmito obchodními podmínkami i reklamaèním øádem a že s nimi souhlasí.

  • Prodávající je vždy oprávnìn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na pøepravu, vzdálenosti a podobnì, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným zpùsobem jako napøíklad písemnì nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v pøípadì, že kupující tuto autorizaci požadovaným zpùsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v pøípadì náhlé zmìny ceny.

  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovanì nesplní svùj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

  • Vyplnìním objednávky v internetových obchodech spoleènosti EPROFI.CZ s.r.o. kupující dává souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajù a jeho nákupech.

  • Od potvrzení objednávky prodávajícím zaèíná bìžet dodací lhùta.

  • Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláøi.

  • Vlastnické právo ke zboží pøechází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho pøevzetím.

 3. Cena, platba a doprava

  Ceny uvedené na webových stránkách spoleènosti EPROFI.CZ s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo zmìny cen pøi výrazných zmìnách dodavatelských podmínek u výrobcù a ostatních dodavatelù zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po pøipsání celé kupní ceny za samostatnou èást dodávky na úèet prodávajícího nebo uhrazením celé èástky v hotovosti øidièi dopravce. Faktura vystavená na základì kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveò i jako daòový doklad a dodací list. Kupující mùže zboží pøevzít zásadnì až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

  V pøípadì, kdy kupující provede úhradu pøedem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodlenì vrátí plnìní, zálohu zákazníkovi dohodnutým zpùsobem. Lhùta je závislá na zpùsobu vrácení (pøevodem, poštovním pøevodem).

  Možnosti úhrady zboží

  • na dobírku - platba pøi pøevzetí zboží vèetnì dopravného a inkasného za dobírku
  • platba pøedem pøevodem

  Doprava zdarma
  U objednávky v celkové hodnotì vyšší než 3 000Kè bez DPH je doprava zdarma po celé ÈR. Výjimku tvoøí jednotlivé produkty, které jsou dražší než 3 000Kè bez DPH, ale nemají v kartì produktu ikonku doprava zdarma. U objednávky v celkové hodnotì nižší než 3 000Kè bez DPH, bude k objednávce uètováno dopravné ve výši 150Kè bez DPH. Pøi dodání na SK je k objednávce úètován poplatek 500Kè bez DPH.

 4. Záruka

  Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecnì závazných právních pøedpisù po dobu uvedenou v záruèním listì. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách spoleènosti EPROFI.CZ s.r.o. uvedeno u daného produktu jinak, je záruèní doba na produkty všech znaèek 24 mìsícù.

  Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobkù nebo jiné vady, které nebyly zpùsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho úèelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotøebením, živelnými pohromami. Pøi zjištìní závad na zboží, prosíme aby jste neprovádìli žádné neodborné zásahy - z dùvodu platnosti reklamace.

 5. Vrácení zboží

  V souladu se zákonem è. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od pøevzetí zboží. Toto právo je podmínìno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv IÈO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhùtì, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

  Podmínky odstoupení od smlouvy:

  • 0dešlete email (na info@vase-plus.cz) s textem: „Chci jednostrannì odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR è. (èíslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené èástky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení penìz na úèet, uveïte prosím èíslo úètu)." Datum a podpis
  • zboží, které budete odesílat musí být v pùvodním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zaslání zpìt na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou vráceny zpìt odesílateli.
  • tato garance se nevztahuje na zboží vyrábìné na zakázku.
  • pøi splnìní všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží, vyjma dopravného a manipulaèních poplatkù, zašleme složenkou nebo pøevodem na Váš úèet, a to nejpozdìji do 14 pracovních dnù po fyzickém obdržení zboží nebo jinak po domluvì.
  • v pøípadì nesplnìní nìkteré z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotøebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpìt.

  Kupující má právo odstoupit od objednávky bez udání dùvodu kdykoliv pøed jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat závaznou objednávku pøed expedicí zboží v pøípadì, že prodávající nesplní podmínky dodání. V pøípadì stornování závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, které bylo nutné na pøání zákazníka obstarat nebo v pøípadì, že v souvislosti se zajištìním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladù, jako zbyteèná doprava atd.  Kupující - koncový zákazník - nemùže, podle odstavce 7 zákona è. 367/2000 Sb., odstoupit od kupní smlouvy:

  na poskytování služeb, jestliže s jejich plnìním bylo s jeho souhlasem zapoèato pøed uplynutím lhùty 14 dnù od pøevzetí plnìní a zboží nebylo koupena na IÈO

  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finanèního trhu nezávisle na vùli dodavatele

  na dodávku zboží upraveného podle pøání spotøebitele (zakázková výroba!) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotøebení nebo zastarání

 6. Závìreèná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znìní, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

  Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží vèetnì pøípadných expedièních a dopravních nákladù a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znìní platném v momentì uèinìní a odeslání objednávky.

  Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Úèastníci se výslovnì ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovnì stanoveno jinak, øídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

  potvrzením objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdìlení dle zákona è. 480/2004 Sb. Pokud se zasíláním tìchto e-mailù nesouhlasíte, pošlete e-mail s Vaším nesouhlasem na e-mail info@vaseplus.cz


  Ochrana osobních dat

  Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobì tøetí stranì. Vaše data budou dle zákona zabezpeèena a použita jen pøi komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

  Vaše osobní údaje jsou využity výhradnì za úèelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných úèetních operací, vyhotovení daòového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, uèinìnou bankovním pøevodem.

Reklamaèní øád

 1. Povinnosti kupujícího

  Kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a pøípadné zjištìné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 3 pracovních dnù ode dne doruèení.

 2. Povinnosti prodávajícího

  O reklamaci prodávající rozhodne nejpozdìji do 3 pracovních dnù od doruèení reklamovaného zboží.

  Kupující bude vyrozumìn formou elektronické pošty, pokud se obì strany nedohodly jinak.

  Reklamace bude vyøízena v co nejdøíve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozdìji však do 30 dnù od uplatnìní reklamace, pokud se obì strany nedohodnou jinak.

  Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhùtu bude vèas informovat kupujícího k individuálnímu øešení reklamace.

  O uplatnìní reklamace je prodávají povinen vydat potvrzení (reklamaèní list).

 3. Zpùsob vyøízení reklamace

  Vady zboží a služeb se dìlí na odstranitelné a neodstranitelné. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má kupující právo požadovat její vèasné, øádné a bezplatné odstranìní. Pouze v pøípadì, že nebyla vìc použita, mùže kupující požadovat její výmìnu, nebo týká-li se vada jen souèásti vìci, výmìnu souèásti. Pøi vadì neodstanitelné, která brání øádnému užívání vìci, jako vìci bez vady, má kupující právo buï na výmìnu vìci.


  Reklamaci je možno podat tìmito zpùsoby:

  odešlete email (na info@vaseplus.cz) s textem: „Chci reklamovat zboží ze dne DD.MM.RRRR è. (èíslo objednávky) a požaduji opravu nebo výmìnu zboží(prosím uveïte název zboží a popis závady)." Datum a podpis

  Kupující je povinen:

  Dodat reklamované zboží na tu servisní adresu, kterou mu sdìlí pracovník spoleènosti EPROFI.CZ s.r.o.

  Prokázat, že zboží zakoupil v internetovém obchodu spoleènosti EPROFI.CZ s.r.o. nejlépe pøiloženým dokladem o vlastnictví zboží (k rychlejšímu prùbìhu reklamace nám také pomùže èíslo nebo datum internetové objednávky)

  Uvést vyplnìný reklamaèní formuláø s výstižným popisem závad zboží, pøípadnì také návrhem na øešení reklamace

 4. Záruèní podmínky

  Záruèní doba je 24 mìsícù u všech výrobkù, pokud není uvedeno jinak.

  Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruèní opravì (ode dne uplatnìní reklamace do doby, kdy byl kupující povinen vìc pøevzít).

  V pøípadì výmìny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruèní list. Pøípadná další reklamace se bude uplatòovat na základì tohoto nového záruèního listu.

  Nárok na uplatnìní záruky zaniká:

  Poškozením zboží pøi manipulaci.

  Neodbornou instalací, zacházením èi obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

  Používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.

  Zboží bylo poškozeno živly.

  Zboží bylo poškozeno nadmìrným zatìžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

  Pokud zboží neodpovídá zásadám obecné hygieny

 5. Všeobecné podmínky

  Tento reklamaèní øád byl zpracován v souladu s Obèanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatnìna v záruèní dobì. Ke každému zboží je pøikládán doklad o koupi, který slouží i jako záruèní list. Pokud zákazník zboží neodebírá osobnì, rozumí se pøevzetím zboží okamžik, kdy zboží pøebírá od dopravce. Doklad o koupi však odesíláme spolu se zbožím. Pro doložení datumu pøevzetí zboží si tedy prosíme uložte doklad o doruèení zásilky. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dokladu o koupi a skuteènì dodaným zbožím (napøíklad v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správnì vyplnìný doklad, je povinen ihned, nejpozdìji však do tøí dnù, podat písemnou èi emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který doklad vyhotovil. Pokud tak neuèiní, na pozdìjší pøípadnou reklamaci nebude brán zøetel.