Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 40
Odvlhèovaèe vzduchu || Stavba Plus.cz

tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkèní nabídkaProdejnaKontakty

Klikni
Stavebni firma v Praze

Odvlhèovaèe vzduchu

Odvlhèovaèe vzduchu slouží k odebírání pøebyteèné vlhkosti ze vzduchu. Efektivnìjší využití je za vyšší teploty vzduchu, proto je výhodná jejich kombiance s nìkterým z topidel z naší nabídky. Využití je jako pro prùmyslové tak pro soukromé úèely. Vlhkost je jedním z nejvìtších nepøátel ve stavebnictví. Vždy je problémem pøílišná vlhkost podloží domu, která zapøíèiòuje nasáti vody do zdiva èi k vysoušení neèekaných událostí. Pro prùmyslové úèely(zejména ve stavebnictví) je vhodné ho využít napøíklad v pøípadì, že nám pøílišná vlhkost interiéru, ale i celé stavby, bráni v dalších pracech. Vždy je dùležité u odvlhèovaèù sledovat hodnoty objemu vzduchu, který je zaøízení schopno pøefiltrovat. Minimálnì dvojnásobek objemu místnosti za hodinu. V závislosti na výkonu odvlhèovaèe je také doba vysoušení. Vyšší výkon znamená vyšší efektivitu a tudíž rychlejší odvlhèování.

Zobrazit celý text

Kategorie

Profesionální odvlhèovaèe vzduchuDomácí odvlhèovaèe vzduchu

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/soubory/kategorie.php on line 79

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/soubory/kategorie.php on line 81