Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 40
Naftová topidla || Stavba Plus.cz

tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkèní nabídkaProdejnaKontakty

Klikni
Stavebni firma v Praze

Naftová topidla

Naftová topidla patøí mezi špièku pokud jde o vytápìní vìtších prostor. Celý topný proces funguje na principu spalování nafty (v nìkterých pøípadech možno použít lehký topný olej èi petrolej). Existují dvì varianty naftových topidel - s pøímým spalováním a nepøímým spalováním.

Dùležitý je u naftových topidel výbìr kvalitního paliva, jelikož pøi použití nekvalitních paliv hrozí zanesení trysek usazeninami. Spotøeba topidel je závislá na výkonu, pøiblinì funguje pøepoèet 1 litr nafty = 10 kW tepla, ovšem existují i efektivnìjší topidla, u kterých mùže být úèinnost lepší.

U výkonných topidel je dùležité dbát na co nejvìtší bezpeènost. Zejména naftová topidla Master, jejichž kompletní nabídku naleznete také ZDE, mají velmi dobøe øešenou konstrukci tepelné izolace dvojitým obalem. Dle typu naftových topidel je nutno brát zøetel na místo používání, zejména na vìtrání prostor, protože v pøípadì pøímého spalování dochází k uvolòování splodin pøímo do vytápìného prostoru.

Zobrazit celý text

Kategorie

Topidla s nepøímým spalovánímTopidla s pøímým spalováním

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/soubory/kategorie.php on line 79

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/soubory/kategorie.php on line 81